Bakside Hjem

HMS-KURS

NETTBASERT HMS-KURS:


Her finner du HMS pensum som du bør lese igjennom før du tar HMS testen.


Etter du har lest selve kurset går du til Ta HMS Testen registrerer firmainformasjonen din og svarer på noen spørsmål med svaralternativer.


Du kan gå direkte til Ta HMS Testen uten å lese pensum, men for best mulig utbytte bør du lese HMS Kurset først.


Tast inn ditt organisasjonsnummer her, så får du opp
hvilke regler og forskrifter som gjelder ditt firma.  Lykke til og takk for at du valgte HMS-KURSET 
online her på gdregnskap.com
 

HMS Kurs for ledere koster 990,- + mva

Kursbeviset vil bli sendt deg så snart du har bestått HMS Testen.


Du kan nå ta HMS Testen


LYKKE TIL MED HMS-ARBEIDET!!!


HMS-KURS FOR ARBEIDSGIVER/ DAGLIG LEDER

Pensum:


I henhold til Arbeidsmiljø-lovens krav i § 3-5 har enhver arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-miljø- og sikkerhetsarbeid. Denne forskriften har eksistert i lengre tid, men har i senere tid komt mer i fokus ettersom erfaringer har vist at arbeidsgivere ikke har prioritert HMS-arbeidet på en tilstrekkelig måte.


 


Dette kurset tar sikte på å gjennomføre en slik opplæring. I løpet av dette nettbaserte kurset vil vi ta en gjennomgang av Arbeidsmiljøloven(AML) med hovedvekt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi vil i tillegg berøre Internkontroll-forskriften og komme med eksempler og tips på hvordan du kan lykkes med HMS-arbeidet.


 


På et hvilket som helst tidspunkt kan du gjennomføre sluttprøven for kurset, som vil
belønnes med diplom:  
”Bestått HMS-kurs for daglige ledere”.
Kurset vil gi deg nødvendig opplæring og tips til hvordan du kan gjennomføre HMS-arbeidet i din bedrift.
Arbeidsmiljøloven KAP 1 – 2: lovens formål og arbeidsgivers plikter


    Lovens formål kan kort oppsummeres med punktene under:
En arbeidsgiver kan selvsagt aldri gardere seg mot at det oppstår ulykker hvor ansatte eller andre blir skadet. Men daglig leder skal jobbe målrettet for at ulykker og skader ikke skal oppstå, og gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre at det oppstår farlige situasjoner.


  


Lovens virkeområde er avgrenset av begreper som ”virksomhet”, ”arbeidsgiver” og ”arbeidstaker”. Kort fortalt: Så sant det foreligger et ansettelsesforhold i en virksomhet er denne bedriften underlagt bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.


Også enkelmannsforetak er underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Bestemmelsene her er selvsagt av noe mindre omfang ettersom det ikke foreligger noen ansettelsesforhold, men § 2 – 2 i AML forteller følgende: sørge for at egen virksomhet er innrettet slik at arbeid er utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø”.Arbeidsgivers plikter:


§ 2 – 1: ” Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overhold”.


 


Her kommer en oversikt over noen viktige plikter for arbeidsgiver:Arbeidstakerens medvirkningsplikt er blant annet:


Kort oppsummering: 
Arbeidsmiljøloven KAP 3 – 9: Virkemidler og krav i HMS arbeidet


Det stilles en rekke krav til virksomheter når det gjelder planlegging og utførelse av systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Noen av de viktigste kravene ovenfor daglig leder er: 


Disse kravene skal følges opp og dokumenteres i henhold til Internkontroll-forskriften.Hvordan gå frem for å oppfylle disse kravene?


Hvert enkelt foretak må tilrettelegge Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet til sin bransje ut fra bedriftens bransje og virkeområder. Størrelsen på bedriften(ansatte, virkeområder m.m) er avgjørende for hvordan arbeidet skal organiserers og gjennomføres. Uavhengig av bedriftens størrelse og omfang kan HMS-arbeidet legges opp på følgende måte:Igangsette


Du må som leder ta initiativ til å starte arbeidet, men om arbeidet skal fungere MÅ arbeidet skje i samarbeid med arbeidstakere. Sørg for at alle informeres om hva som skal skje, og at det finnes gode kanaler som fanger opp arbeidernes meninger og oppfatninger. Dette sikrer at rutinene som etterhvert utarbeides stemmer med virkeligheten.


Start med å sette opp mål for HMS-arbeidet, og beskriv ansvar og myndighet i dette arbeidet (vedlegg 1).


Kartlegge 


Når du skal foreta en risikovurdering i ditt foretak bør du stille tre enkle spørsmål:Dette riskikovurderingsskjema (vedlegg 2) er et godt eksempel på hvordan dette kan systematiseres.Plannlegge og prioritere tiltak


Karleggingen du nå har gjennomført har gitt deg en oversikt over hva som bør forbedres i HMS-arbeidet. Neste skritt er at leder, arbeidstakere og deres representanter i samarbeid planlegger og prioriterer tiltak. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal benyttes dersom det finnes i virksomheten. Lag deretter en skriftlig handlingsplan som viser hvordan bedriften vil fremme helse, miljø og sikkerhet. Denne planen må gjøres kjent for alle berørte parter. Planen skal inneholde hva som skal gjøres, av hvem og når.


Eksempel på handlingsplan (vedlegg 3).


 


Oppfølging og gjennomgang av HMS-arbeidet


Det er selve gjennomføringen av planlagte og prioriterte tiltak som er den viktigste delen av helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet.


Å ha gode internkontroll rutiner for å kontrollere at tiltak blir gjennomført og at ønskede restultater oppnås MÅ være første prioritert i det videre arbeidet. Lag instukser og rutiner på hvordan feil og mangler skal håndteres (vedlegg 4), og ta nødvendige justeringer for at det ikke skal skje gjentakelser av slike feil og mangler. Kommunikasjon med medarbeiderene er viktig for at feil avdekkes og utbedre disse. Tilrettelegg enkle sjekklister og kontroll-rutiner ved utføresle av arbeidet. Dette fungerer ikke bare som en veiledende ”huskeliste”, men gjør det også lettere å oppdage feil og mangler i det daglige arbeidet.


Virksomheten skal også ha en skriftlig rutine for gjennomgang(se illustrasjon; vedlegg 5). En slik gjennomgang av HMS-arbeidet i bedriften bør skje minimum en gang i året.


Viktigst av alt for å lykkes, er at du setter meningsfull kommunikasjon i system.Verneombud, bedriftshelsetjenesten og Arbeidsmiljøutvalg


 


Verneombud( AML Kapittel 6):


Verneombud skal velges i alle virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven. Loven åpner imidlertid for at partene i helt små virksomheter kan avtale et reglene i §6-1 og §6-3 skal settes ut av kraft(forutsatt at det er under 10 ansatte).


 


Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at at hensynet til arbeidstakeren sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i HMS-forskriftene. Det er derfor en forutsetning av verneombudet har kjennskap til lover og forskrifter som omfatter virksomheten.


 


Antall verneombud og ansvarsfordelingen dem imellom skal vurderes ut fra hvor stor virksomheten(arbeidstakere, avdelinger osv.). Det er viktig at det utarbeides klare rutiner og beskrivelser av verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Verneombudet skal være et bindeledd mellom ledelsen og øvrige arbeidstakere. En vanlig oppgave er å foreta vernerunder hvor ombudet kontrollerer at forholdene på arbeidsplassen er i henhold til HMS-forskrifter og virksomhetens retningslinjer forøvrig. Verneombudet skal ha med seg vernerundeskjema (vedlegg 6) og vernerundeprotokoll (vedlegg7) som virkemidler under slike arbeidsoppgaver.


 


Bedriftshelsetjenesten(AML kapittel 3, §3-3)


Arbeidsleder plikter å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det(arbeidsmiljøloven § 3.3). Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av helse- miljø og sikkerhetsarbeidet. Bedriftshelsetjenesten kan bestå av en lege, eller den kan inneholde flere tjenester som bedriftssykepleier og fysioterapeut m.f.
Arbeidsmiljøutvalg (AML kapittel 7):


Alle virksomheter som regnes som en rettslig sett selvstendig enhet(aksjeselskap, andelslag etc.), men flere enn 50 ansatte skal det være opprettet et arbeidsmiljøutvalg. Her SKAL arbeidsgiveren(e), arbeidstakere og verne-og helsepersonell være representert. Arbeidsmiljøutvalg skal også opprettes i virksomheter mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomhetene krever dette.


 


Internkontrollforskiften


Kort fortalt: ”Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakere og deres representanter”.


 


Arbeidstakerne er videre forpliktet til å medvirke ved innføring og utøvelse av internkontrollforskriften( se arbeidstakernes medvirkningsplikt).


 


Det viktigste av alt for å lykkes er at du setter meningsfull kommunikasjon i sving
ved både innførelse og utøvelse av systemet.


 


Internkontrollen skal som nevnt tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eler i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen.


 


Her er en oversikt over hva Internkontroll-forskriften minimum krever av din virksomhet. Minimum krav til dokumentasjon (vedlegg 8).
Virksomheten skal utvikle sjekklister og kontrollrutiner på utførende arbeid, slik at virksomheten kan kvalitetssikre jobben og avklare feil og mangler underveis i prosjektarbeidet. Gode rutiner gjør det enklere å oppdage feil. Rutiner for behandling av feil og mangler gjør at feilen raskt kan utbedres og at faren for gjentakelse reduseres.


Eksempel på sjekkliste(tømrer i byggebransjen) (vedlegg 9)


   


Kort oppsummering:


Et velfungerende HMS-system skaper ikke bare et tryggere og bedre arbeidsmiljø, men er også med på å øke kvaliteten på bedriftens produkter og tjenester.
Arbeidsmiljøloven KAP 10 – 16 : Krav til arbeidstid, ansettelsesforhold og vern mot diskriminering


Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.


Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker IKKE står til disposisjon for arbeidsgiver.


Arbeidstiden er noe som i stor grad kan avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver men som må holdes innenfor noen rammer.


 


Noen av de viktigste rammene omfatter:


Barnearbeid


Arbeid av barn og ungdom. Det er forbud mot barnearbeid og barn som er under 15 år eller skolepliktige skal ikke utføre arbeid med unntak av:


  


De vanligste permisjonene en arbeidsgiver må ta stilling til er svangerskaps, fødsel og foreldrepermisjon:Utdannings, militærtjeneste og permisjon ved offentlige verv
 


Arbeidsmiljøloven stiller følgende minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen:


1) Partenes identitet; navn, adresse, telefon, osv.


2) Arbeidsplassen; forretningsadresse og hvis arbeidstaker har forskjellige arbeids steder skal dette opplyses.


3) Beskrivelse av arbeidet, tittel, stilling, osv.


4) Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse.


5) Forventet varighet om arbeidsforholdet er midlertidig.


6) Eventuelle prøvetidsbestemmelser.


7) Arbeidstakers rett til ferie og feriepenger og når ferietidspunktet.


8) Oppsigelsesfrister.


9) Lønn, utbetalingsdato, tillegg og godtgjørelser.


10) Arbeidstid.


11) Pauser.


12) Avtale om særlig arbeidstidsordning.


13) Opplysninger om særlig arbeidstidsordning.


 


Se eksempel på ansettelseskontrakt fast ansettelse (Vedlegg 10)


 


Det gjøres oppmerksom på at endringer i arbeidsforholdet i punktene over skal tas inn i arbeidsavtalen senest en måned etter at endringene trådte i kraft.


Men det gjelder ikke dersom endringene skyldes endringer i lover, forkrifter eller tariffavtaler.


Andre punkter ved ansettelse kan være: 

Det er ikke lov å trekke i lønn eller feriepenger med unntatt:
Vern mot diskriminering


Arbeidsmiljølovens §13-1 Forbud mot diskriminering sier følgende:


Direkte eller indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt.


Dette er et tema som er veldig vanskelig å forholde seg til siden det er vanskelig å skille mellom hva som er direkte eller indirekte diskriminering og hva som faktisk ikke er det. Og hvor grensen går. Som daglig leder i en bedrift er det ditt ansvar for å sørge for at dine arbeidstakere vet hvor grensen går mellom ” humoristisk tøysing” og gjentatt mobbing eller diskriminering. Som sjef eller øverste leder er det spesielt viktig at du går frem med et godt eksempel og styrer unna alle former for kommunikasjon som kan missforståes og bli mobbing.


Kort sagt; den beste regelen for å unngå mobbing eller diskriminering er normal folkeskikk. Vær høflig og hyggelig mot hverandre. Tull, tøys og ha det artig på arbeid sammen, men ikke tull og tøys gjentatte ganger om samme tema til samme person over tid. Da er det mobbing!!


Arbeidsmiljøloven KAP 17 – 19: Tvister, tilsynsorganer og Straff


Til nå i kurset har vi gjennomgått noen av de viktigste lovene og forskriftene i arbeidsmiljø-oven og Internkontrollforskriften. Vi har også kommet med tips og eksempler på hvordan du kan iverksette et slikt arbeid for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø, samtidig som du oppfyller de krav og forpliktelser som virksomheten har i henhold til Arbeidsmiljøloven.


Tilslutt i dette kurset skal vi rask gjennomgå de siste kapittlene i arbeidsmiljøloven, hvor tvister, tilsynsorganer og straff for lovbrudd blir gjennomgått. Det kan være greit å vite hvordan du skal foreberede deg og håndtere eventuelle tvister, og vite hvilken tilsynsorganer du har å forholde deg til.


Tvister


I arbeidsmiljøloven §17 er det stort sett tvister om arbeidsforhold som blir beskrevet. Dette gjelder stort sett oppsigelser, og arbeidstakers rettigheter opp mot arbeidsgivers rettigheter.


Hver eneste dag er det oppgjør i rettsaker eller tvisternemder som omgår uenigheter rundt oppsigelsesgrunnlag og øvrige arbeidsforhold.


Paragraf § 17-1 i Arbeidsmiljøloven: ”Tvister om arbeidsforhold”.”I søksmål om rettigheter eller plikter etter denne lov gjelder domstolloven og tvistemålsloven, med de særregler som går fram av dette kapittel”.


Det som ofte blir avgjøredne i slike tvister er oppsigelsesgrunnlaget, arbeidskontrakten og om det har blitt opplyst om arbeidstakerens rettighet til å kreve forhandlinger. En slik forhandling kan kreves innen to uker etter at oppsigelsen eller avskjeden fant sted, eller mer dersom oppsigelsesgrunnlaget var direkte lovstridig( eks. oppsigelse i forbindelse med graviditet).Saksgangen i tvistesaker utføres vanligvis slik:


1) ”forhandlingsmøte” mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom fremdeles uenighet:


2) Saken bringes frem i Tvisteløsningsnemd. Partene har 8 uker frist til å bringe saken inn for domstolene dersom det er uenighet om avgjørelsen fra nemda. Konklusjonen nemda har kommet med vil stå til lag mens saken er under behandling ved domstolene. Ingen tvist kan bringes inn for domstolene før den har vært prøvet for nemda og en avgjørelse fra nemda foreligger.


3) Saken bringes videre til domstolene. Domstoladministrasjonen har oppnevnt ett eller flere særskilte arbeidslivskyndige meddommerutvalg for hvert fylke. Minst 2/5 av meddommerene oppnevnes etter forslag for arbeidsgiverorganisasjonene, og minst 2/5 oppnevnes etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjonen.Tilsynsmyndigheter


Det er i hovedsak Arbeidstilsynet som har oppgaven med å holde tilsyn til at bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven blir opprettholdt i virksomhetene. Arbeidstilsynets oppgaver er mangesidige og omfattende. Tjenesten omfatter bl.a kontroll med forholdene på arbeidsplassen, fastsettelse av utfyllende bestemmelser i form av forskrifter og veiledninger, kartlegging av risikoforhold, fastsetting av vernespørsmål, faglig rettleiing til bedrifter, avgjøresler og fortolkninger av lovens bestemmelser, dispensasjoner fra loven og opplysnings- og informasjonsvirksomhet.


Arbeidstilsynets overordnede mål er ”å medvirke til at et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettningsforhold og meningsfylt arbeid for alle”.


Kort fortalt: Arbeidsgiver er ansvarlig for at lovens krav blir overholdt, og Arbeidstilsynets oppgave er å føre kontroll med virksomhetenes etterlevelse av dette regelverket.


 

Arbeidstilsynets rettigheter ovenfor virksomheter: 

Arbeidstilsynet virkemidler:
 


§ 19-2: Ansvar for arbeidstakere 


§ 19-3: Ansvar for foretak
            Vi anbefaler at du har disse kildene tilgjengelig i din bedrift.


 

Du kan nå ta HMS Testen


LYKKE TIL MED HMS-ARBEIDET!!!